Tatjana Rupcich

Tatjana Rupcich, samostalna plesna umjetnica, završila Školu suvremenog plesa Ane Maletić u Zagrebu 1986. godine. Plesačica je, plesna pedagoginja, koreografkinja, producentica.
Od 1998. do 2001. radi pod ugovorom sa Zagrebačkim plesnim ansamblom, a u suradnji s Umjetničkom organizacijom Plesni
solisti od 1998. do 2008.Godine 2006. osniva Plesne radionice Svjetlost u pokretu, 2009. istoimenu Umjetničku organizaciju Plesni
studio Svjetlost u pokretu, te 2011. Udrugu Svjetlost u pokretu, u kojima obnaša funkcije umjetničke voditeljice i predsjednice te radi s Ansamblom mladih Svjetlost u pokretu.
Originalnim i prepoznatljivim pristupom u kreativnom izražavanju i stvaranju, procesom integriranja i transformiranja, tradicionalne folklorne elemente prenosi u plesne elemente suvremenog izričaja. Koristi medij fotografije, filma, likovna i književna djela te i sama piše tekstove i priče ponajčešćim stihom tradicijske folklorne lirike, izrazito pjevne metričke fizionomije te izražajnim sredstvima i odabirom stručnog vokabulara umješno lovi narodne običaje folklora i kulturne baštine.
Istraživanjem novih principa umjetnosti i suvremenijih oblika izvedbene scenske prakse stvara interdisciplinarna, multimedijalna djela surađujući s kulturnim i obrazovnim institucijama te umjetnicima i stručnjacima iz različitih polja umjetnosti i znanosti.
Autorica je dvadesetisedam (27) cjelovečernjih plesnih projekata.
Voditeljica je i organizator raznih događanja iz područja plesne umjetnosti: propaganda profesionalnih plesnih projekata, izdavanja i predstavljanja publikacije, autorica i izvođačica plesnih performansa, voditeljica stručnih seminara i radionica (Filozofski fakultet u Zagrebu, Sveučilište Josipa Jurja u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Hrvatski sabo kulture, Zajednica ZAKUD, Knjižnice Grada Zagreba, Poliklinika Suvag…) te izložbi plesnih fotografija. Dobitnica je brojnih nagrada i strukovnih priznanja.

2010.g. godišnja nagrada Udruge Nikola Tesla genij za budućnost u sklopu događanja pod nazivom „Tesla & friends“ iz područja Teslinog proširenog djelovanja: inovativnosti, umjetnosti i kreativnosti, za plesni projekt, prema priči Milene Jurmić Mudra šuma, Zeleni čovjek, Čović i gospođa Ambrozija.

2010. i 2016. hrvatsko natjecanje plesača suvremenog plesa Mia Čorak Slavenska, HSK, Treps festivali, daCi Hrvatska- festival malih plesnih formi…

Članica je Udruge plesnih umjetnika Hrvatske UPUH, Hrvatskog instituta za pokret i ples HIPP, Udruge profesionalnih plesnih umjetnika PULS, Saveza udruga Hrvatskog sabora kulture i međunarodne organizacije International Dance Council – CID, UNESCO.

//English version//

Tatjana Rupcich, an independent dance artist, graduated from the School of contemporary dance Ana Maletic in Zagreb in 1986. She is a dancer, a dance pedagogue, a choreographer, a producer, an external associate in schools and kindergartens.
From 1998 to 2001, working under contract with Zagreb Dance Company, in cooperation with the Art organization Dance soloists (Umjetnička organizacija Plesni solisti) from 1998 to 2008 she worked with Youth Ensemble (Ansambl mladih) and Children’s Ensemble Coda (Dječji ansambl Coda). In 2006 she founded the Dance Workshop Light in motion (Svjetlost u pokretu), in 2009 the organization of the Art Dance Studio Light in motion and in 2011 Association Light in motion, in which she perfom function of artistic director and president, as well as working with the Youth Ensemble Light in motion.
With the original and distinctive approach to creative expression and creation, and the process of integration and transformation, she transfers the traditional folkloric elements into dance elements of contemporary expression. Uses the medium of photograph, film, art and literary works, authoring stories of Milena Jurmić. Herself writes texts and stories, generally traditional folk lyric verse, extremely humming metric physiognomy, and with the means of expression and chosen vocabulary, successfully transmits folk customs and cultural heritage.
By researching new principles of art and more modern forms of performing stage practice, she creates interdisciplinary, multmedial works, collaborating with cultural and educational institutions and artists and experts from various fields of art and science.
She is the author of twenty-seven (27) full-length dance projects for children, youth end adults, most of which are designed in the form of a multimedia performance.
Head and organizer of various events in the field of dance: advertising professional multimedia dance projects, exhibitions of dance photography, publishing and presentation of the publication, author and performer of dance performances , head of professional seminars and workshops.
(Faculty of Humanities and Social Sciences, Croatian cultural association – HSK , Community ZAKUD, Libraries of the City of Zagreb …)
She has received numerous awards and professional recognitions.

2010. Annual Award of the Association of Nikola Tesla genius for the future as part of the event entitled “Tesla & Friends” in the field of Tesla’s extended action: innovation, art and creativity for dance project based on a story by Milena Jurmić: Mudra šuma (A wise forest), Zeleni čovjek (Green man), Čović i gospođa Ambrozija
(Čović and Ms. Ambrose).

2010. and 2016. Croatian Contemporary Dancer Competition Mia Čorak Slavenska, HSK, Treps Festivals, daCi- Croatia Festival of Small Dance Forms …
She is a member of Croatian dancer association, Association of Professional Dance Artists “Pulse“, Croatian cultural association – HSK, International Dance Council – CID, UNESCO and The Croatian Institute for Movement and Dance – HIPP.

KONTAKT: svjetlostupokretu@mia