(Non)Aligned Movement Artistic Research-Nomad Dance Academy with Nomad Dance Academy Croatia

Najavljujemo (Non)Aligned Movements (NAM) rezidenciju koja će se realizirati od 7. – 11.2.2022. u Plesnom centru Tala u Zagrebu.
Tijekom ove rezidencije susreću se i preklapaju projekti “Curiosity” Nomadske Plesne Akademije i “Predstava koja nastaje” Nomadske Plesne Akademije Hrvatska.
S obzirom da su projekti bazirani na sličnim idejama zanima nas ući u eksperiment s još širom grupom ljudi koji se ne poznaju. Proces rada će biti otvoren i za publiku s prezentacijom četvrtog dana rezidencije 10.2.2022 u 20h.

“Curiosity” (umjetničko istraživanje )

Nomad Dance Academy od svog početka nastoji povezati suvremene plesače, koreografe i druge kulturne djelatnike s područja Balkana kako bi podijelili svoje znanje, zajednički surađivali i organizirali različite edukativne platforme za umjetnike u tom području. Proces međusobnog poznavanja, dijeljenja znanja i pronalaženja načina za zajedničko stvaranje je proces koji nikad ne prestaje. Četiri koreografa i plesača Iskra Šukarova (Makedonija), Tamara Curić (Hrvatska), Aleksandra Janeva Imfeld (Hrvatska/Belgija), i Dejan Srhoj (Slovenija) koji su uključeni u Nomad mrežu od njezinih početaka ovoga puta će se susresti u Zagrebu s ciljem da svoje umjetničke i predavačke prakse podijele jedni s drugima kao i ostalim sudionicima koji će im se priključiti iz Hrvatske. Teme koje namjeravaju podijeliti vezane su za koreografiju zajednice kao i pitanja pojedinca unutar zajednice. Istraživanje dubljeg osobnog pristupa pokretu i koreografiji omogućit će im bolje razumijevanje trenutnog rada, kao i promišljanje i zamišljanje mogućnosti budućih umjetničkih suradnji. Glavna ideja rezidencije, osim dijeljenja umjetničkih praksi, je osmisliti model ili metodu organiziranja i ugošćavanja umjetničkih rezidencija u regiji za brojne istraživačke tema koje zanimaju sudionike. Model će se dijeliti s ostalim članovima NDA mreže. Rezidencija je dio projekta Pokreti (ne)svrstanih. NAM je projekt koji je osmišljen kako bi potaknuo kreativni i suradnički potencijal suvremenog plesa na zapadnom Balkanu. Jača društveni utjecaj balkanskog suvremenog plesa podizanjem njegovih kapaciteta za djelovanje i suradnju, promicanjem njegovog naslijeđa i upisivanjem u buduće diskurse i kulturne prakse.

“Predstava koja nastaje”

Projekt “Predstava koja nastaje” odvija se u suradnji Nomadske plesne akademije Hrvatska i dugogodišnjih partnera organizacija, kao i nekih novih suradnika. Ideja projekta je da tijekom više rezidencijalnih boravaka diljem Hrvatske radimo na predstavama koje nastaju u novim uvjetima suradnji, metodama ne-hijerarhijskih odnosa te iznalaženjem novih način i oblika ne samo koprodukcija nego i umjetničkih suradnji i stvaranja novih metoda rada koje podrazumijevaju prvenstveno zajedničko bivanje u kreativnom procesu, osluškivanje grupe i rad bez hijerarhijskih odnosa u kreaciji.
„Predstava koja nastaje“ nastaje kroz niz rezidencija koje se odvijaju unutar različitih lokalnih zajednica. Ko – autorstvo podrazumijeva da su svi sudionici jednako važni voditelji procesa rada te se mijenjaju u vodstvu kreacije i umjetničkog stvaralaštva.

Sudionici rezidencije:Iskra Šukarova ,Tamara Curić, Aleksandra Janeva Imfeld, Dejan Srhoj, Koraljka Begović, Melita Spahić Bezjak, Larisa Lipovac Navojec, Mia Kevo, Irma Unušić, Nives Soldičić, Hrvoje Jelinčić.

‍//English version//‍

We announce the (Non)Aligned Movements (NAM) residency that will be realised from 7 – 11.2.2022. at the Tala Dance Center in Zagreb.
During this residency, the “Curiosity” projects of the Nomad Dance Academy and the “The Emerging Performance” of the Nomad Dance Academy Croatia meet and overlap. Since projects are based on similar ideas, we are interested in entering into an experiment with an even wider group of people who do not know each other. The work process will also be open to the public with a presentation on the fourth day of the residency 10.2.2022 at 20h.

“Curiosity” ( artistic research )

Nomad Dance Academy has been since its beginning striving to connect contemporary dancers, choreographers and other cultural workers from the Balkan region to share their knowledge, work together and organize educational platforms for artists in the field. The process of knowing each other, sharing knowledge and finding ways to create art together is a never-ending process.
Four choreographers and dancers Iskra Šukarova (Macedonia), Tamara Curić (Croatia), Aleksandra Janeva Imfeld (Croatia/Belgium), Dejan Srhoj (Slovenia) that have been involved in Nomad network since its beginnings are going to meet in Zagreb this time with the main aim to share their artistic and teaching practices to each other and other participants from Croatia.
The topics that they envision to share are connected to terms of social choreography and question of individual within community. Exploring deeper personal approach to movement and choreography will enable them to understand this moment a bit better and possibly envision the future for artistic collaborations.
The main idea of the residency besides sharing artistic practices, is to think of a model or a method of organizing and hosting art residencies in the region for myriad of research topics that interest the participants. The model will be shared with NDA members.
The residency is a part of the (Non) Aligned Movements project. NAM is a project that is designed to boost the creative and collaborative potential of contemporary dance in the Western Balkans. It reinforces the social impact of Balkan contemporary dance by raising its capacities for action and collaboration, by promoting its heritage and by inscribing it in future discourses and cultural practices.

“The Emerging Performance”

The project of the “The Emerging performance” is being created in cooperation with the Nomad Dance Academy Croatia and long-term partners of the organizations, as well as some new associates. The idea of the project is that during several residencies throughout Croatia we work on performance(s) that are created in a new way of cooperation. We want to use method of non-hierarchical relations and finding new ways and forms not only for co-production but also for artistic collaborations and creations of a new work, methods, processes, listening to the group etc..
« The Emerging performance” is created through a series of residencies that take place within different local communities. Co-autorship implies that all participants are equally important leaders of the work process and that they regularly change in the leadership of artistic creation.

Participants in the residency:Iskra Šukarova ,Tamara Curić, Aleksandra Janeva Imfeld, Dejan Srhoj, Koraljka Begović, Melita Spahić Bezjak, Larisa Lipovac Navojec, Mia Kevo, Irma Unušić, Nives Soldičić,Hrvoje Jelinčić

Objavljeno
Kategorizirano kao Aktualno