ANTISEZONA 22-KRAJ (SEZONE) VISOKOG RIZIKA

// scroll for eng

ANTISEZONA, projekt kontinuirane prezentacije i kontekstualizacije suvremenog plesa i srodnih izvedbenih praksi u MSU, otvara svoju četvrtu godinu rada.

Ovogodišnji program artikulira tri višegodišnja opusa umjetnica i umjetničkih organizacija koje ANTISEZONU misle premijernim i repriznim naslovima, kao i proširenim programom dijaloga s pozvanim umjetnicama i umjetnicima čiji radovi rezoniraju zajedničke, slične ili paralelne opsesije.

U lipanjskom bloku donosimo izvedbe Matije Ferlina i Sindri Uču s kojima ćemo, uz moderaciju Ive Nerine Sibila, održati ljetnu verziju Hangover sesija. Visoko rizičan prošireni postav Kik Melone poziva na kolektivno uranjanje u prošla iskustva, poeziju i nikad viđenih izvedbenih situacija. Sve to prate i bilježe arhivisti S. P., C. K. i T. K. koji će predstaviti, a zatim preseliti Arhiv S. M. u metabolizam muzeja.

PROGRAM

/////// 27. lipnja 2022. pon ///////

19:00 | MSU
ARHIV S.M.
Uspostavljanje Arhiva S.M. u Muzeju suvremene umjetnosti — Gdje već jest Arhiv S.M.?
Popratni program — Inovativni format

20:00 | MSU, Gorgona
ONA NIJE SVIJET
Sindri Uču
u sklopu programa I Kiborzi plešu

/////// 28. lipnja 2022. uto ///////

18:00 | Kino Grič
ARHIV S.M.
Uspostavljanje Arhiva S.M. u Kinu Grič – Gdje je predstava kad je nema?
Popratni program — Inovativni format

20:00 | MSU, Gorgona
SAD SAM LUCKY
Matija Ferlin
Gostovanje

Nakon predstave | ispred MSU
HANGOVER SESIJA
Sudjeluju Matija Ferlin i Sindri Uču, moderatorica Iva Nerina Sibila

/////// 29. lipnja 2022. sri ///////

17:00-19:00 | MSU
ARHIV S.M.
Otvaranje procesa rada Arhiva S.M. u vidu jednodnevnog arhivskog laboratorija — Kako definiramo senzualni objekt koreografskog arhiva? ili Što su sve senzualni objekti koreografije, plesa, izvedbe tj. njihovog arhiva?
Popratni program — Inovativni format

/////// 30. lipnja 2022. čet ///////

20:00 | MSU, Gorgona
NAJTUŽNIJA METODA. IKAD. – IZVEDBENI KRAJOLIK NISKOG POTENCIJALA I VISOKOG RIZIKA
Kik Melone
Hibridna forma, intermedijalna izvedba
+
ARHIV S.M.
Preseljenje Arhiva S.M. u metabolizam izvedbe u sklopu intermedijalne izvedbe NAJTUŽNIJA METODA. IKAD. — IZVEDBENI KRAJOLIK NISKOG POTENCIJALA I VISOKOG RIZIKA

Više o predstavama i ANTISEZONI čitajte na:
https://antisezona.space/

Program je financiran sredstvima Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija RH te je dio Performance Situation Room / NDA Life Long Burning EU projekta.
Produkcija programa Antisezone u MSU:
Odjel za programsko-izložbenu djelatnost, Branko Kostelnik, voditelj Odjela, Miranda Herceg, voditeljica programa multimedijske dvorane.

ULAZNICE

Ulaznice za izvedbe u MSU mogu se kupiti na blagajni Muzeja. Ukoliko namjeravate kupiti ulaznice na dan izvedbe, molimo rezervirajte na: recepcija@msu.hr.

JEDAN DAN – 50 kuna
studenti, učenici plesnih škola, umirovljenici i nezaposleni – 35 kuna
osobe s invaliditetom i osoba u pratnji – besplatno

// ENGLISH

ANTISEZONA, a project of continuous presentation and contextualization of contemporary dance and related performative practices in the Museum of Contemporary Art, has entered its fourth year of activity.

This year’s program articulates three multiannual oeuvres of artists and artistic organizations who and which envision ANTISEZONA through premiere and returning performances, as well as through an extended program of dialogues with guest artists whose works resound with common, similar, or parallel obsessions.

The June block includes performances by Matija Ferin and Sindri Ucu, who are also participating in a Hangover Session, summer edition, moderated by Iva Nerina Sibila. The high-risk cast of Kik Melone invites you to a collective dive into previous experiences, poetry and never seen before performative situations. Following and documenting all of it are archivists S. P., C. K. and T. K. who will present and afterwards move the S. M. Archive into the metabolism of the museum.

PROGRAMME

/////// June 27, 2022 Mon. ///////

19:00 | MSU
S. M. ARCHIVE
Establishment of the S. M. Archive at the Museum of Contemporary Art – Where is the S. M. Archive already?
Innovative format

20:00 | MSU, Gorgona hall
SHE IS NOT THE WORLD
Sindri Uču
part of the Cyborgs Dance, Too programme

/////// June 28, 2022 Tue. ///////

18:00 | Cinema Grič
S. M. ARCHIVE
Establishment of the S. M. Archive in Kino Grič – Where is the show when it’s gone?
Innovative format

20:00 | MSU, Gorgona
SAD SAM LUCKY
Matija Ferlin
Guest performance

After the performance | in front of MSU
HANGOVER SESSION
Matija Ferlin and Sindri Uču in conversation with Iva Nerina Sibila

/////// June 29, 2022. Wed. ///////

17: 00-19: 00 | MSU
S. M. ARCHIVE
Opening the work process S. M. Archive in the form of a one-day archive laboratory – How do we define the sensual object of a choreographic archive? or What are the sensual objects of choreography, dance, performance, I. E. their archive?
Innovative format

/////// June 30, 2022 Thu. ///////

20:00 | MSU, Gorgona hall
S. M. ARCHIVE
Relocation of the S. M. ARCHIVES into the metabolism of performance as part of the intermedia performance

THE SADDEST METHOD. EVER. – PERFORMATIVE LANDSCAPE OF LOW POTENTIAL AND HIGH RISK
Kik Melone
Hybrid format, intermedia performance

More about the program and ANTISEZONA 22 on: https://antisezona.space/en/

The program is funded by the City of Zagreb, the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia and is part of the Performance Situation Room / NDA Life Long Burning EU project.
Production of the Antisezona program at MSU: Department for Program and Exhibition Activities, Branko Kostelnik, Head of the Department, and Miranda Herceg, Manager of the Multimedia Theater.

TICKETS

Tickets can be bought every day at the Museum’s reception desk.
If you are considering buying tickets on the day of the performance, please reserve them beforehand by sending an e-mail to: recepcija@msu.hr

DAY TICKET – 50 kunas
students, dance school pupils, retirees and unemployed persons – 35 kunas
persons with disability and chaperone – free

Objavljeno
Kategorizirano kao Aktualno