UPUH

Temeljem Članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14.), te članka 18. Statuta Udruge samostalnih i drugih profesionalnih plesnih umjetnika Hrvatske, Skupština Udruge, dana 3. listopada 2014. donosi sljedeći Statut Udruge::

STATUT

UDRUGE PLESNIH UMJETNIKA HRVATSKE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se: naziv, sjedište i područje na kojem Udruga djeluje, ciljevi, zadaci i način djelovanja Udruge, sredstva za rad, članstvo, način i oblici organiziranja, tijela Udruge, način njihova izbora, trajanje mandata, način odlučivanja i njihova odgovornost, zastupanje i predstavljanje Udruge, prestanak Udruge i druga pitanja značajna za rad i djelatnost Udruge.
Naziv Udruge glasi: Udruga plesnih umjetnika Hrvatske.
Skraćeni naziv Udruge je: UPUH.
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: CROATIAN DANCERS ASSOCIATION.

Članak 2.

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi se na Skupštini, a između dvije Skupštine odluku donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 3.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Udruga je pravna osoba upisana u registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu.
Udruga je otvorena prema svim osobama.

Članak 4.

Udruga ima svoj znak.
Znak Udruge predstavlja puni naziv Udruge sa lijeve strane i riječju "zagreb" ispod i skraćeni naziv Udruge ispisan stiliziranim slovima sa desne strane.
Udruga ima svoj pečat pravokutnog oblika, dimenzija 4,6 x 1,7 cm koji je istovjetan znaku Udruge i sadrži puni naziv Udruge sa lijeve strane i riječju "zagreb" ispod i skraćeni naziv Udruge ispisan stiliziranim slovima sa desne strane.

Članak 5.

Rad Udruge i njihovih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se redovnim obavještavanjem članova Udruge i šire javnosti o aktivnostima Udruge putem obavijesti, odgovarajućih tiskanih i/ili elektronskih publikacija, Internet stranice udruge. Sa zasjedanja pojedinih tijela može se njihovom odlukom isključiti javnost.

CILJEVI UDRUGE I PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 6.

Ciljevi Udruge su: ostvarivanje, unaprjeđenje i zaštita zajedničkih interesa članova Udruge, strukovno usavršavanje članova Udruge, razvijanje plesne umjetnosti, njegovanje postojećih i razvitak novih plesnih izraza.
Područje djelovanja sukladno ciljevima Udruge je kultura.

DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

 • okupljanje plesača, koreografa, pedagoga i drugih djelatnika vezanih za plesnu umjetnost,
 • afirmacija, unapređivanje i promidžba plesne umjetnosti,
 • priređivanje i organiziranje plesnih nastupa članova Udruge,
 • briga o stručnom usavršavanju članova Udruge, o dobivanju i raspodjeli stipendija za članove i njihovim studijskim putovanjima u zemlji i inozemstvu,
 • promicanje strukovnih interesa članova Udruge,
 • briga za ostvarivanje prava na zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje članova Udruge,
 • zalaganje za angažiranje članova Udruge u plesnim ostvarenjima,
 • organiziranje stručnih predavanja i seminara radi usavršavanja članova Udruge,
 • davanje inicijative za osnivanje visokih učilišta za obrazovanje plesača, koreografa i pedagoga te novih profesionalnih plesnih grupa,
 • izdavanje stručnih priručnika i promidžbenih materijala iz područja djelovanja Udruge.

ČLANSTVO

Članak 8.

Udruga ima redovne, pridružene i počasne članove.
Redovnim članom Udruge mogu postati profesionalni plesači, profesionalni koreografi i profesionalni pedagozi plesne umjetnosti.
Profesionalnim plesačem, koreografom i pedagogom smatra se fizička osoba koja se isključivo ili najvećim dijelom bavi navedenim djelatnostima kao umjetničkim pozivom.

Članak 9.

Redovnim članom Udruge može postati:

 1. plesni umjetnik sa završenom srednjom, višom ili visokom školom iz područja plesne umjetnosti, koji je po završetku obrazovanja sudjelovao u minimalno 2 profesionalna projekta sa minimalno 6 izvedbi,
 2. plesni umjetnik vaninstitucionalnog obrazovanja s dokazanih najmanje 5 godina profesionalnog bavljenja plesnom umjetnosti, kao plesač ili koreograf koji je u posljednje tri godine ostvario najmanje dva profesionalna naslova kroz deset javnih izvedbi,
 3. plesni umjetnik koji nema stručnu spremu pod a. i b. ali se najmanje pet godina profesionalno bavi plesnom umjetnošću kao plesač ili koreograf i u posljednje tri godine ostvario je najmanje dva profesionalna naslova kroz deset javnih izvedbi ili/i
 4. profesionalni plesni pedagog sa završenom višom ili visokom školom iz područja plesne umjetnosti.

O prijemu u redovno članstvo odlučuje Upravni odbor Udruge. Pridruženim članom Udruge može postati: dramaturg, kritičar, kostimograf, scenograf, režiser, teoretičar ili ona osoba koje se bavi plesnom umjetnošću, promovira i prati plesnu djelatnost te ima preporuku od najmanje dva redovna člana Udruge. O prijemu u pridruženo članstvo odlučuje Upravni odbor Udruge. Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je svojim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge i razvoju plesne umjetnosti u Republici Hrvatskoj. O prijemu u počasno članstvo odlučuje Upravni odbor Udruge na prijedlog člana Udruge.

Članak 10.

Osoba koja želi postati član Udruge mora uputiti:

 • pismeni zahtjev za primitak u članstvo Upravnom odboru Udruge
 • isprave kojima dokazuje da udovoljava uvjetima za primitak u članstvo iz članka 9. ovog Statuta.

Osoba čiji je primitak u članstvo odbijen može podnijeti novi zahtjev za članstvo po proteku roka od godine dana od kada joj je obrazložena odluka kojom se odbija njen primitak u članstvo Udruge. Upravni odbor može svake dvije godine zatražiti od pojedinog člana Udruge dokumentaciju kojom se potvrđuje da se član bavi plesnom umjetnošću i zadovoljava kriterije članstva Udruge. Nakon petnaest godina redovnog članstva u Udruzi, članovi više ne podliježu reviziji.

Članak 11.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanju udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke. Registar članova vodi tajnik udruge.

POSLOVNA TAJNA

Članak 12.

Poslovnu tajnu Udruge čine isprave, dokumenti i podaci u bilo kojem obliku čije bi odavanje bilo protivno interesima Udruge ili njezinih članova, a štetilo bi njihovom ugledu ili ugledu Udruge.
Upravni odbor određuje koje se isprave, dokumenti i podaci smatraju poslovnom tajnom, kao i ostala pitanja u svezi poslovne tajne.
Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposlenici Udruge koji na bilo koji način saznaju za ispravu, dokument ili podatak koji je određen kao poslovna tajna.

PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Članak 13.

1. Prava redovnih članova Udruge su slijedeća:

 • pravo punopravnog sudjelovanja u radu Skupštine,
 • pravo sudjelovanja u djelatnostima Udruge,
 • pravo uvida u djelatnosti Udruge i korištenje informativnog materijala,
 • poticanje mjera i akcija za uspješniji rad Udruge,
 • davanje prijedloga, primjedbi i mišljenja na rad organa Udruge, a o zauzetom stavu pismeno se obavješćuju.

2. Dužnosti i odgovornosti redovnih članova Udruge su:

 • plaćanje članarine,
 • redovito profesionalno obavljanje poslova plesne umjetnosti iz članka 9. ovog Statuta
 • čuvanje ugleda Udruge,
 • sudjelovanje u djelatnostima Udruge, sukladno svojim afinitetima i mogućnostima,
 • djelovanje na ostvarivanju i poboljšanju aktivnosti Udruge,
 • diskrecija i zaštita profesije u govoru i ponašanju kako prema suradnicima tako i prema trećim osobama, u javnosti i u privatnom životu, a u svezi rada i uloge Udruge;
 • poštivanje odluka i akata Udruge,
 • pismeno obavijestiti Upravni odbor o prestanku bavljenja jednim od umjetničkih poziva iz čl. 9. ovog Statuta.

3. Prava pridruženih članova Udruge su slijedeća:

 • pravo sudjelovanja u djelatnostima Udruge,
 • pravo uvida u djelatnosti Udruge i korištenje informativnog materijala,
 • poticanje mjera i akcija za uspješniji rad Udruge,
 • davanje prijedloga, primjedbi i mišljenja na rad organa Udruge, a o zauzetom stavu pismeno se obavješćuju.

4. Dužnosti i odgovornosti pridruženih članova Udruge su:

 • plaćanje ½ članarine,
 • sudjelovanje u djelatnostima Udruge, sukladno svojim afinitetima i mogućnostima,
 • djelovanje na ostvarivanju i poboljšanju aktivnosti Udruge,
 • diskrecija i zaštita profesije u govoru i ponašanju kako prema suradnicima tako i prema trećim osobama, u javnosti i u privatnom životu, a u svezi rada i uloge Udruge
 • poštivanje odluka i akata Udruge.

5. Prava počasnih članova Udruge su:

 • pravo sudjelovanja u djelatnostima Udruge,
 • pravo uvida u djelatnosti Udruge i korištenje informativnog materijala,
 • poticanje mjera i akcija za uspješniji rad Udruge,
 • davanje prijedloga, primjedbi i mišljenja na rad organa Udruge, a o zauzetom stavu pismeno se obavješćuju.

6. Dužnosti i odgovornosti počasnih članova su:

 • sudjelovanje u djelatnostima Udruge, sukladno svojim afinitetima i mogućnostima,
 • djelovanje na ostvarivanju i poboljšanju aktivnosti Udruge,
 • diskrecija i zaštita profesije u govoru i ponašanju kako prema suradnicima tako i prema trećim osobama, u javnosti i u privatnom životu, a u svezi rada i uloge Udruge,
 • poštivanje odluka i akata Udruge.

Članak 14.

Redovni članovi imaju pravo glasa na Skupštini.
Pridruženi i počasni članovi nemaju pravo glasa na Skupštini.
Pridruženi i počasni članovi nemaju pravo biti birani na funkcije u tijelima Udruge.
Redovni članovi plaćaju članarinu.
Pridruženi članovi plaćaju ½ članarine.
Počasni članovi imaju samo savjetodavno pravo u svim tijelima Udruge i nisu dužni plaćati članarinu.

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje istupanjem iz članstva ili isključenjem.
Odluka o isključenju donosi se u pismenom obliku.
Razlozi za isključenje člana:

 • ako se član Udruge 2 godine ne bavi jednim od umjetničkih poziva iz članka 9. ovog Statuta,
 • ako nakon pismenog upozorenja član nije podmirio članarinu za prethodnu godinu do veljače tekuće godine,
 • kršenje odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
 • zbog teže povrede članskih obveza,
 • zbog opetovanih činjenja lakših povreda članskih dužnosti.

Težom povredom obveza člana smatra se svako njegovo postupanje koje je uzrokovalo ili je moglo uzrokovati posljedice za ugled i interese Udruge, ili štetu, a i kad bitno krši Statut Udruge ili djeluje u suprotnosti s ciljevima i načelima djelovanja Udruge.
Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor.
Prije donošenja odluke o isključenju Upravni odbor omogućit će članu Udruge očitovanje o razlozima isključenja.
Protiv odluke o isključenju član može izjaviti žalbu Nadzornom odboru u roku od 8 dana od dana dostave pismene odluke.
Odluka Nadzornog odbora je konačna.
Za vrijeme trajanja stegovnog postupka članska prava člana protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak miruju do donošenja konačne odluke o isključenju.

Članak 16.

Članovi Udruge koji ispune zakonske uvjete za mirovinu ne gube status člana Udruge zbog prestanka obavljanja poslova plesne umjetnosti iz članka 9. ovog Statuta.
Članovi Udruge mogu slobodno istupiti iz nje u svakom trenutku, uputivši prethodno pismenu obavijest Upravnom odboru.

UNUTARNJI USTROJ I TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština,
 2. Upravni odbor,
 3. Nadzorni odbor,
 4. Predsjednik Udruge,
 5. Tajnik.

1. SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.
Nadležnosti Skupštine su slijedeće:

 • Donosi Statut te odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta Udruge na način predviđen ovim Statutom,
 • Donosi druge opće akte Udruge kojima se detaljno uređuju pojedina pitanja uređena ovim Statutom i druga pitanja važna za rad Udruge te odlučuje o izmjenama i dopunama tih akata,
 • Odlučuje o promjeni naziva,ciljeva i djelatnosti Udruge,
 • Utvrđuje poslovnu politiku i plan rada Udruge,
 • Donosi proračun i usvaja završni financijski obračun,
 • Donosi financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i usvaja izvješće za prethodnu godinu,
 • Odlučuje o visini članarine,
 • Bira i razriješava članove Upravnog odbora te bira i razriješava članove Nadzornog odbora na način propisan ovim Statutom,
 • Odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • Donosi poslovnik o svom radu,
 • Odlučuje o statusnim promjenama.

Članak 19.

Redovna Skupština sastaje se jednom godišnje, a saziva je Upravni odbor Udruge.
Pri sazivanju Skupštine mora se odrediti kada će se održati naredna Skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude prisutna jedna trećina (1/3) članova Udruge s pravom glasa.
Od dana saziva sjednice Skupštine (dan slanja poziva) pa do dana održavanja sjednice ne smije proći manje od 8 dana, niti više od 30 dana.
Skupština se izvanredno sastaje u svakom trenutku odlukom Upravnog odbora ili na obrazloženi, pismeni zahtjev upućen Upravnom odboru preporučenom poštanskom pošiljkom od strane najmanje jedne petine (1/5) članova Udruge s pravom glasa, u kojem je naznačen razlog podnošenja zahtjeva.
Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva predlagača, sjednicu Skupštine sazvat će predlagatelji.

Članak 20.

Ovlašteni sazivatelj sjednice Skupštine poziva sve članove Udruge na Skupštinu pismeno, preporučenom poštanskom pošiljkom ili elektronskom poštom, najkasnije 8 dana prije zasjedanja, računajući od dana predaje poziva pošti ili dana slanja elektronske pošte. Poziv za Skupštinu mora sadržavati mjesto i vrijeme održavanja sjednice Skupštine, predloženi dnevni red od strane ovlaštenog sazivatelja te mjesto i vrijeme naredne Skupštine koja će se održati ako na onoj koja je sazvana ne bude prisutna jedna trećina (1/3) članova Udruge s pravom glasa.
Skupština može odlučivati i o pitanjima koja nisu navedena dnevnim redom ako to predloži jedna petina (1/5) prisutnih članova Udruge s pravom glasa.
U slučaju isteka mandata Skupštinu saziva posljednja osoba upisana u Registar udruga kao osoba za zastupanje ili najmanje jedna petina (1/5) članova Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata Tijelima Udruge.

Članak 21.

Skupštinom predsjeda Predsjedavajući Skupštine koji se bira na svakoj sjednici Skupštine. Predsjedavajući Skupštine izabire se iz redova članova Udruge.
Po izboru Predsjedavajućeg Skupštine, javnim glasanjem određuje se način glasanja na samoj Skupštini. Glasanje može biti javno ili tajno.

Članak 22.

Skupština punovažno odlučuje ako je na sjednici nazočno najmanje jedna trećina (1/3) od ukupnog broja članova Udruge s pravom glasa.
Ukoliko na Skupštini koja je sazvana ne bude prisutna jedna trećina(1/3) članova Udruge s pravom glasa, održat će se naredna Skupština sa prethodno utvrđenim mjestom i vremenom održavanja.
Tako održana naredna Skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj prisutnih članova Udruge s pravom glasa.

Članak 23.

Odluke na Skupštini se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Udruge s pravom glasa, osim u slučaju kada je ovim Statutom izričito predviđena kvalificirana većina.

Članak 24.

Skupština donosi odluku o izmjeni ili dopuni Statuta Udruge s najmanje dvotrećinskom (2/3) većinom glasova članova Udruge s pravom glasa nazočnih na Skupštini.

Članak 25.

Eventualno donesene odluke na sjednici održanoj protivno pravilima ovog Statuta ništavne su pa nemaju nikakvog pravnog učinka.

Članak 26.

O tijeku Skupštine i zaključcima vodi se zapisnik.
Zapisnik potpisuje Zapisničar, a ovjerava ga Ovjerovitelj zapisnika, koji se izabire na sjednici Skupštine.

2. UPRAVNI ODBOR I ZASTUPANJE UDRUGE

Članak 27.

Upravni odbor se sastoji od sedam članova koji se biraju na mandat od dvije godine, iz redova članova Udruge.
Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka mandata, ukoliko ne izvršavaju povjerene obveze, ako takvu odluku donese Skupština.
Članovi Upravnog odbora kojima je istekao mandat mogu biti ponovo birani.

Članak 28.

Radom Upravnog odbora rukovodi Predsjednik.
Odluke se donose običnom većinom glasova svih članova Upravnog odbora.
Sjednice saziva Predsjednik prema potrebi, a dužan je to učiniti na prijedlog najmanje jedne petine (1/5) članova Skupštine ili dva člana Upravnog odbora.
Predsjednik Upravnog odbora potpisuje pojedinačne akte koje donosi Upravni odbor i obavlja ostale poslove koje mu povjeri Upravni odbor.
O sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik.
Iz opravdanih razloga zasjedanje se može održati i donositi odluke pisano putem pisma, telefaksa i elektronske pošte.

Članak 29.

Nadležnosti Upravnog odbora su slijedeće:

 • Vodi poslove Udruge,
 • Priprema i saziva Skupštinu Udruge,
 • Utvrđuje prijedlog promjena Statuta i drugih akata Udruge,
 • Utvrđuje prijedlog programa rada Udruge,
 • Upravlja sredstvima i imovinom Udruge u okviru utvrđenog programa i financijskog plana,
 • Donosi periodične obračune, prijedlog financijskog plana i zaključni račun Udruge,
 • Izdaje članovima Udruge mišljenje o kvalitetama člana Udruge u pozivu kojim se bavi unutar plesne umjetnosti (ples, koreografija, plesna pedagogija),
 • Daje suglasnost za suradnju i zajedničko djelovanje s organizacijama koje imaju slične ciljeve,
 • Organizira aktivnosti koje pridonose promicanju zadataka Udruge,
 • Osniva Radne skupine,
 • Obavezno razmatra prijedloge i primjedbe članova o radu Udruge,
 • Odlučuje o zahtjevima za primanje u članstvo Udruge,
 • Odlučuje o zahtjevima za ostvarenje članskih prava i o članskim obvezama članova Udruge kao tijelo prvog stupnja,
 • Odlučuje o isključenju članova Udruge kao tijelo prvog stupnja,
 • Obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine te poslove u interesu Udruge, koji nisu u nadležnosti ostalih tijela Udruge,
 • Bira Tajnika/cu Udruge,
 • Imenuje i opoziva likvidatora,
 • Bira Predsjednika Udruge iz redova članova Upravnog odbora.

Članak 30.

Članovi Upravnog odbora nisu u radnom odnosu s Udrugom.

3. NADZORNI ODBOR

Članak 31.

Nadzorni odbor čine tri člana koje bira Skupština na mandat od dvije godine iz redova članova Udruge.
Članovi Nadzornog odbora kojima je istekao mandat mogu biti ponovno birani.
Članovi Nadzornog odbora mogu biti opozvani i prije isteka mandata, ukoliko ne izvršavaju povjerene obveze, ako takvu odluku donese Skupština.
Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.

Članak 32.

Radom Nadzornog odbora rukovodi Predsjednik.
Prilikom izbora članova Nadzornog odbora, Skupština određuje koji je od izabranih članova Predsjednik Nadzornog odbora.
Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
Predsjednik mora sazvati sjednicu Nadzornog odbora na zahtjev Skupštine ili Upravnog odbora.
Ako Predsjednik Nadzornog odbora ne sazove sjednicu u roku od 8 dana od dana primitka pismenog zahtjeva iz prethodnog stavka upućenog preporučenom poštanskom pošiljkom, sjednicu imaju pravo sazvati preostala dva člana Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.
Iz opravdanih razloga zasjedanje se može održati i odluke se mogu donositi pisano putem pisma, telefaksa i elektronske pošte.

Članak 33.

Nadležnosti Nadzornog odbora su slijedeće:

 • Prati i nadzire financijsko i materijalno poslovanje,
 • Prati i nadzire raspodjelu i trošenje financijskih sredstava,
 • Prati i nadzire provođenje općih akata, odnosno odluka i zaključaka Skupštine,
 • Odlučuje o žalbama podnesenim protiv odluka Upravnog odbora,

Nadzorni odbor podnosi Skupštini Udruge izvješće o svom radu najmanje jedanput godišnje. Članovi Nadzornog odbora nisu u radnom odnosu s Udrugom.

4. PREDSJEDNIK UDRUGE I OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE UDRUGE

Članak 34.

Predsjednik Upravnog odbora je i Predsjednik Udruge, kojeg bira Upravni odbor na mandat od dvije godine.
Udrugu predstavlja i zastupa Predsjednik Upravnog odbora.
U slučaju spriječenosti Predsjednika Upravnog odbora, Predsjednik Upravnog odbora može dati članu Upravnog odbora Udruge ili trećoj osobi punomoć za predstavljanje i zastupanje.

Predsjednik kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge:

 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
 • odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama pojedinih tijela Udruge.

5. TAJNIK

Članak 35.

Tajnik/ca Udruge vodi registar članova i obavlja stručno-administrativne poslove Udruge.
Tajnik/ca Udruge je u radnom odnosu s Udrugom.
Tajnika/cu predlaže i bira Upravni odbor na mandat od 2 godine.

6. LIKVIDATOR UDRUGE

Članak 36.

Likvidatora koji ima prava i dužnosti sukladno Zakonu o udrugama imenuje i opoziva Upravni Odbor.

RADNE SKUPINE

Članak 37.

Unutar Udruge mogu se formirati Radne skupine koje se sastoje od najmanje tri, a najviše sedam članova Udruge.
Odluku o formiranju Radne skupine donosi Upravni odbor na prijedlog člana Udruge.
Način djelovanja Radne skupine, prava i obveze članova unutar Radne skupine i druga pitanja značajna za njezin rad, uredit će se posebnim pravilnikom.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOB INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 38.

Ako između članova dođe do sporova ili sukoba interesa Upravni odbor imenuje neovisno vijeće od 3 člana koji provodi postupak rješavanja spora i o istom donosi odluku. Protiv odluke Vijeća Nadzornom odboru može se uložiti žalba u roku 8 dana. Odluka Nadzornog odbora je konačna.

UDRUŽIVANJE

Članak 39.

Radi ostvarivanja potreba i interesa Udruge te ostvarivanja ciljeva zbog kojih je osnovana, Udruga se može, u skladu sa Zakonom, udruživati s udrugama u Republici Hrvatskoj te učlaniti u međunarodne udruge koje obavljaju srodne aktivnosti, a imaju iste ili slične ciljeve.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruga može zajednički djelovati na određenim projektima, u okviru djelatnosti udruge s vladinim institucijama i nevladinim organizacijama o čemu odluku donosi Skupština Udruge.

IMOVINA

Članak 40.

Imovinu Udruge čine nepokretne i pokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem njezine djelatnosti, dotacijama iz državnog proračuna, proračuna općina, gradova, županija i fondova.
Udruga raspolaže imovinom pod uvjetima i na način propisan zakonon, drugim propisima i ovim Statutom.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni ovim Statutom, a sukladno Zakonu, drugim propisima i ovom Statutu.
Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa Zakonom.

PODRUŽNICE UDRUGE

Članak 41.

Radi ostvarivanja profesionalnih potreba i interesa plesnih umjetnika te ostvarivanja njihovih prava i ciljeva, Udruga može osnivati Podružnice.
Ostvarivanje Podružnica, kao oblik regionalnog udruživanja, u pravilu se temelji na teritorijalnom načelu: jedan grad - jedna Podružnica.

Članak 42.

Odluku o osnivanju Podružnice donosi Upravni odbor UPUH-a.
Podružnice nose naziv: Udruga plesnih umjetnika Hrvatske - naziv grada.
Znak Podružnice istovjetan je znaku UPUH-a, s tim da se pored punog naziva udruge dopiše naziv grada.

Članak 43.

Podružnica se može osnovati ako ima najmanje tri (3) redovna člana s prebivalištem na području za koje je Podružnica osnovana.
Podružnica se osniva kao pravna osoba te se upisuje u Registar udruga pri nadležnom uredu državne uprave prema sjedišu Podružnice.
Svaka Podružnica upravlja svojom imovinom, u suradnji s UPUH-om.

Članak 44.

Podružnica se osniva na način da Inicijativni odbor za osnivanje Podružnice pošalje Pismo namjere Upravnom odboru UPUH-a, s obrazloženjem osnivanja.
Upravni odbor UPUH-a potom šalje odluku u kojoj daje odobrenje za osnivanje Podružnice i sazivanje osnivačke Skupštine.
Svi akti koji se donose na osnivačkoj Skupštini, a koji su nužni za registraciju Podružnice ne smiju biti protivni odredbama ovog Statuta i drugih akata koje donosi UPUH.
Nakon održane osnivačke Skupštine, Podružnica je dužna prije procesa registracije u nadležnim državnim tijelima, poslati Upravnom odboru UPUH-a odluku o osnivanju, odluku kojom se obvezuje poštivati organizacijsku strukturu i Statut UPUH-a te odluku o izboru tijela upravljanja Podružnice.

Članak 45.

Tijela upravljanja Podružnice (srazmjerno broju članova) su:

 1. Skupština Podružnice,
 2. Upravni odbor Podružnice,
 3. Tajnik,
 4. Predsjednik Podružnice.

Skupštinu Podružnice čine svi članovi UPUH-a koji prebivaju ili trajnije borave na području za koje je Podružnica osnovana.
Skupština Podružnice donosi Statut Podružnice čiji sadržaj ne smije biti protivan odredbama ovog Statuta. Članove Upravnog odbora podružnice bira Skupština.
Upravni odbor Podružnice ima najmanje tri(3) člana koji se, sukladno ovom Statutu, biraju na razdoblje od dvije(2) godine, a iz redova članova koji prebivaju ili trajnije borave na području za koje je Podružnica osnovana.
Predsjednika Upravnog odbora Podružnice imenuje Upravni odbor Podružnice.
Predsjednik Upravnog odbora Podružnice je predsjednik Podružnice.
Predsjednik Podružnice ovlaštena je osoba za predstavljanje i zastupanje Podružnice. Tajnika Podružnice imenuje i razrješuje Upravni odbor Podružnice, a Likvidatora podružnice imenuje i razrješuje Upravni odbor UPUH-a.

Članak 46.

Upravni odbor Podružnice dužan je na redovnoj godišnjoj Skupštini UPUH-a podnijeti izvješće o radu Podružnice.

Članak 47.

Nadzorni odbor UPUH-a prati i nadzire financijsko i materijalno poslovanje, raspodjelu i trošenje financijskih sredstava, provođenje općih akata, odnosno odluka i zaključaka Skupštine UPUH-a te odlučuje o žalbama podnesenim protiv odluka Upravnog odbora Podružnice.

Članak 48.

Podružnica prestaje s radom odlukom najmanje dvije trećine članova prisutnih na Skupštini Podružnice, uz suglasnost Upravnog odbora UPUH-a.
U ovom slučaju sva pokretna i nepokretna imovina Podružnice predaje se na korištenje i čuvanje UPUH-u.

Članak 49.

Upravni odbor UPUH-a može u bilo kojem trenutku donijeti odluku o prestanku postojanja Podružnice, ukoliko smatra da je Podružnica bilo kojim postupkom povrijedila ovaj Statut ili bilo koji drugi akt donesen od strane UPUH-a. Tada se mora održati Skupština Podružnice i donijeti odluka o prestanku rada.

PRESTANAK UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 50.

Skupština odlučuje o prestanku Udruge dvotrećinskom (2/3) većinom glasova članova Udruge s pravom glasa nazočnih na Skupštini.

Članak 51.

U slučaju prestanka Udruge, imovina će pripasti udruzi srodnih djelatnosti. Udrugu kojoj će imovina pripasti određuje Skupština Udruge.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Tumačenje ovog Statuta daje Skupština, a između dvije Skupštine Upravni odbor UPUH-a.

Članak 53.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti dosadašnji Statut UPUH-a prihvaćen 24. veljače 2007. godine te Izmjene i dopune Statuta od 28. lipnja 2008. Odredbe provedbenih akata i pravilnika koji su doneseni u skladu sa Statutom iz 2007. vrijedit će do usvajanja novih takvih akata koji će biti doneseni u skladu s ovim Statutom pod uvjetom da nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

Članak 54.

Ovaj Statut donosi se na Skupštini Udruge. Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

Predsjednik Udruge:
Branko Banković

U Zagrebu, 3. listopada 2014.

Adresa: Ilica 10, Zagreb | Mob. 099 504 80 63 (Nina Kunek) | E-mail: | Predsjednica Upravnog odbora Udruge: Martina Tomić | IBAN: HR0723600001101404495
Copyright © Udruga plesnih umjetnika Hrvatske 2007-2019. | designed by Studio Cuculić | developed by STO2